Infosessie

Algemene Vergadering

Wo 29 Juni 2022
1785 Merchtem
Cosentino

Programma

 

18.30 - 19.30    Algemene Vergadering

19.30 - …          Netwerkmoment met catering u aangeboden door Cosentino

 

 

Dagorde

1)     goedkeuring jaarverslagen 29/06/2021

2)     goedkeuring dagorde AV 29/06/2022

3)     overzicht activiteiten 2021

4)     overzicht programma 2022

5)     goedkeuring rekeningen

  • verslag commissarissen
  • goedkeuring winst en verliesrekening 2021
  • goedkeuring balans op 31/12/2021
  • decharge geven aan de bestuurders mbt het boekjaar 2021                  
  • aanstellen van twee commissarissen voor het boekjaar 2022

6)     herverkiezing leden Raad van Bestuur

7)     toelichting werking

 

 

terug naar overzicht

Programma

18u30

Algemene Vergadering

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.